คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ทั่วไป


http://www.mathmyself.com/G/23/ร้อยละ-หรือ-เปอร์เซ็นต์-(percentage,percent).htmร้อยละ หรือ เปอร์เซ็นต์ เป็นอัตราส่วนของร้อย ตัวอย่าง หนึ่งเปอร์เซ็น ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1/100 1% = 1/100 = 0.01 ตัวอย่าง สิบเปอร์เซ็น ซึ่งมีค่าเท่ากับ 10/100 10% = 10/100 = 0.1 ตัวอย่าง ห้าสิบเปอร์เซ็น ซึ่งมีค่าเท่ากับ 50/100 50% = 50/100 =...
http://www.mathmyself.com/G/22/สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์.htmบทนี้เรามาดูสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์กันครับ สัญลักษณ์พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ n จำนวนบวก -n จำนวนลบ + เครื่องหมายบวก - เครื่องหมายลบ × หรือ * เครื่องหมายคูณ ÷ เครื่องหมายหาร ± จำนวนบวกหรือจำนวนลบ ∓ จำนวนลบหรือจำนวนบวก n² จำนวนยกกำลังสอง n³...
http://www.mathmyself.com/G/13/จํานวนพาลินโดรม(Palindrome-Numbers).htmพาลินโดรม(palindrome) คาหรือวลีที่สามารถเขียนตัวอักษรเรียงย้อนกลับจากหลังไป หน้า หรือจากขวาไปซ้าย แล้วยังคงอ่านออกเสียงได้เหมือนเดิม เช่น กก กนก ยาย นาน บวบ DAD MOM EYE เรียกว่าพาลินโดรม คาว่าพาลินโดรมเป็นภาษากรีก แปลว่าวิ่งกลับไปที่เดิมอีก (runningb...
http://www.mathmyself.com/G/12/ข้อสันนิษฐานของโกลด์บาค(Goldbach-conjecture).htmการสันนิษฐานคืออะไร ถ้าถามนักคณิตศาสตร์ว่าข้อสันนิษฐานคืออะไร นักคณิตศาสตร์อาจจะตอบได้ว่า ข้อสันนิษฐาน คือข้อความที่คาดเดาที่ดูเหมือนว่ามีความสมเหตุสมผล แต่ความถูกต้องนั้นยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ หรืออาจจะกล่าวได้ว่า ข้อความที่สันนิษฐานนั้นยังไม่มีเหต...