คณิตศาสตร์ ม.1 คู่อันดับและกราฟ

บทเรียนย่อยและฝึกทักษะความหมายของคู่อันดับการใช้คู่อันดับแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของกลุ่มหนึ่งกับอีกกลุ่มหนึ่งกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของกลุ่มหนึ่งกับสมาชิกอีกกลุ่มหนึ่งกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร