คณิตศาสตร์ ม.1 สมการ

บทเรียนย่อยและฝึกทักษะปัญหา ตัวแปร ประโยคภาษาและประโยคสัญลักษณ์สมการที่เป็นจริงหรือเป็นเท็จและคำตอบของสมการสมบัติของการเท่ากันการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้สมบัติของการเท่ากันการเขียนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวแทนสถานการณ์หรือปัญหาการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้

สมการ

สมการ หมายถึงประโยคสัญลักษณ์เชื่อมด้วยเครื่องหมาย = แบ่งเป็น 3 ชนิด
1. สมการที่เป็นจริง คือ สมการที่มีจำนวนซึ่งอยู่ด้านซ้ายของเครื่องหมาย = เท่ากับจำนวนที่อยู่ด้านขวา
2. สมการที่ไม่เป็นจริง คือ สมการที่มีจำนวนซึ่งอยู่ด้านซ้ายของเครื่องหมาย = ไม่เท่ากับจำนวนที่อยู่ด้านขวา
3. สมการที่มีตัวไม่ทราบค่า คือสมการที่มีตัวแปรไม่ทราบค่าอยู่ ซึ่งตัวแปรสามารถใช้สัญลักษณ์ใดก็ได้ เช่น n, x, y