คณิตศาสตร์ ม.2 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

บทเรียนย่อยและฝึกทักษะการแยกตัวประกอบโดยใช้สมบัติการแจกแจงการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียวการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยู่ในรูปกำลังสองสัมบูรณ์การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยู่ในรูปผลต่างของกำลังสอง

การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

การเขียนพหุนามที่กำหนดให้ ในรูปการคูณกันของพหุนาที่มีดีกรีต่ำกว่าตั้งแต่สองพหุนามขึ้นไป หรือเขียนพหุนามที่กำหนดให้ในรูปที่ง่ายกว่า เรียกว่า การแยกตัวประกอบของพหุนาม