คณิตศาสตร์ ม.3 ความน่าจะเป็น

บทเรียนย่อยและฝึกทักษะประวัติความน่าจะเป็นและการทดลองสุ่มความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นจากการลงมือปฏิบัติและความน่าจะเป็นกับชีวิตประจำวัน

ความน่าจะเป็น

ความน่าจะเป็น หมายถึง จำนวนที่แสดงให้ทราบว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งมีโอกาศที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด เช่น

ในกล่องใบหนึ่งมีลูกบอลสีแดง 7 ลูก สีขาว 8 ลูก หลับตาหยิบขึ้นมา 1 ลูก โอกาสที่จะหยิบได้ลูกบอลสีใดมากกว่ากัน

กรณีนี้ตอบได้ว่า โอกาสหยิบลูกบอลสีขาวได้มากกว่าเพราะในจำนวนทั้งหมดมีลูกบอลสีขาวมากกว่าสีแดง ดังนั้นโอกาสที่จะหยิบได้สีขาวจึงมีมากกว่า