คณิตศาสตร์ ม.3 พาราโบลา

บทเรียนย่อยและฝึกทักษะสมการของพาราโบลาพาราโบลาที่กำหนด ด้วยสมการ y = ax^2 เมื่อ a ไม่เท่ากับ 0พาราโบลาที่กำหนด ด้วยสมการ y = ax^2 + k เมื่อ a ไม่เท่ากับ 0พาราโบลาที่กำหนด ด้วยสมการ y = a(x + h)^2 + k เมื่อ a ไม่เท่ากับ 0พาราโบลาที่กำหนด ด้วยสมการ y = ax^2 + bx + c เมื่อ a ไม่เท่ากับ 0