คณิตศาสตร์ ม.4 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

บทเรียนย่อยและฝึกทักษะประพจน์การเชื่อมประพจน์การหาค่าความจริงของประพจน์การสร้างตารางค่าความจริงรูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกันสัจนิรันดร์การอ้างเหตุผลประโยคเปิดตัวบ่งปริมาณค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณตัวเดียวสมมูลและนิเสธของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณสองตัว