คณิตศาสตร์ ม.4 ระบบจำนวนจริง

บทเรียนย่อยและฝึกทักษะจำนวนจริงสมบัติของระบบจำนวนจริงการแก้สมการพหุนามตัวแปรเดียวสมบัติของการไม่เท่ากันช่วงและการแก้อสมการค่าสัมบูรณ์การแก้สมการและอสมการในรูปค่าสัมบูรณ์