คณิตศาสตร์ ม.4 เรขาคณิตวิเคราะห์

บทเรียนย่อยและฝึกทักษะความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ระยะทางระหว่างจุดสองจุดจุดกึ่งกลางระหว่างสองจุดความชันของเส้นตรงเส้นขนานเส้นตั้งฉากความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นเส้นตรงระยะระหว่างเส้นตรงกับจุดภาคตัดกรวย