คณิตศาสตร์ ม.5 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

บทเรียนย่อยและฝึกทักษะการแจกแจงความถี่สะสมการแจกแจงความถี่สัมพัทธ์การแจกแจงความถี่สะสมสัมพัทธ์ฮีสโทแกรมแผนภาพต้น ใบควอร์ไทล์เดไซล์เปอร์เซ็นไทล์ค่าเฉลี่ยเลขคณิตมัธยฐานฐานนิยมพิสัยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน