คณิตศาสตร์ ม.5 การสำรวจความคิดเห็น

บทเรียนย่อยและฝึกทักษะขอบเขตของการสำรวจและวิธีเลือกตัวอย่างการสร้างแบบสำรวจความคิดเห็นการประมวลผลและวิเคราะห์ความคิดเห็นการนำผลการสำรวจความคิดเห็นไปใช้ประโยชน์