คณิตศาสตร์ ม.6 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

บทเรียนย่อยและฝึกทักษะการหาตำแหน่งที่ของข้อมูล Q, D และ Pการวัดการกระจายของข้อมูลแบบสัมบูรณ์การวัดการกระจายแบบสัมพัทธ์การนำไปใช้ในการแก้ปัญหา