คณิตศาสตร์ ม.6 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

บทเรียนย่อยและฝึกทักษะความสัมพันธ์และฟังก์ชันแผนภาพการกระจายกราฟของความสัมพันธ์และฟังก์ชันรูปแบบความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันการประมาณค่าของค่าคงที่โดยใช้วิธีกำลังสองที่น้อยที่สุดสมการปกติของความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันในแบบต่างๆความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลที่อยู่ในรูปอนุกรมเวลา