คณิตศาสตร์ทั่วไป สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

บทนี้เรามาดูสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์กันครับ

สัญลักษณ์พื้นฐานทางคณิตศาสตร์

n จำนวนบวก
-n จำนวนลบ

+ เครื่องหมายบวก
- เครื่องหมายลบ
× หรือ * เครื่องหมายคูณ
÷ เครื่องหมายหาร
± จำนวนบวกหรือจำนวนลบ
∓ จำนวนลบหรือจำนวนบวก

n² จำนวนยกกำลังสอง
n³ จำนวนยกกำลังสาม
√n รากที่สอง
∛n รากที่สาม

< น้อยกว่า
> มากกว่า
≤ น้อยกว่าหรือเท่ากับ
≥ มากกว่าหรือเท่ากับ
= เท่ากับ
≠ ไม่เท่ากับ

% เปอร์เซนต์ 1% = 1/100
‰ per-mille 1‰ = 1/1000 = 0.1%
ppm per-million 1ppm = 1/1000000
ppb per-billion 1ppb = 1/1000000000
ppt per-trillion 1ppt = 10-12

สัญลักษณ์รูปทรงเรขาคณิตทางคณิตศาสตร์

∠ มุม
∟ มุมฉาก
n° องศา
θ มุมที่ไม่ทราบค่า ทีตา
α มุมที่ไม่ทราบว่า แอลฟา
Δ สามเหลี่ยม
π ค่า pi
เส้นตรง เส้นตรง
รังสี รังสี
เส้นโค้ง เส้นโค้ง

สัญลักษณ์พีชคณิตทางคณิตศาสตร์

≡ เครื่องหมายเอกลักษณ์
≈ ค่าประมาณ
∑ ผลรวม
n : m อัตราส่วน
⌊x⌋ ปัดเศษเป็นจำนวนเต็มที่ตำกว่า
⌈x⌉ ปัดเศษเป็นจำนวนเต็มที่มากกว่า
x! factorial
∝ เป็นสัดส่วนกับ

สัญลักษณ์เกี่ยวกับเซต

{n} เซต
{} หรือ Φ เซตว่าง
∈ เป็นสมาชิกของ
∉ ไม่เป็นสมาชิกของ
U เอกภพสัมพัทธ์
υ ยูเนียน หรือถ้วย
∩ อิเตอร์เซกชัน หรือหมวก
⊆ ซับเซต
⊄ ไม่เป็นซับเซต
⊇ ซูปเปอร์เซต
⊅ ไม่ใช่ซูปเปอร์เซต

comments


เว็บเพื่อนบ้าน
DoesystemDevcodeMathMySelfHowToClicksBlogJavaExample