คณิตศาสตร์ทั่วไป ร้อยละ หรือ เปอร์เซ็นต์ (percentage,percent)

ร้อยละ หรือ เปอร์เซ็นต์ เป็นอัตราส่วนของร้อย

ตัวอย่าง หนึ่งเปอร์เซ็น ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1/100
1% = 1/100 = 0.01

ตัวอย่าง สิบเปอร์เซ็น ซึ่งมีค่าเท่ากับ 10/100
10% = 10/100 = 0.1

ตัวอย่าง ห้าสิบเปอร์เซ็น ซึ่งมีค่าเท่ากับ 50/100
50% = 50/100 = 0.5

ตัวอย่าง ร้อยเปอร์เซ็น ซึ่งมีค่าเท่ากับ 100/100
100% = 100/100 = 1

ตัวอย่าง ร้อยสิบเปอร์เซ็น ซึ่งมีค่าเท่ากับ 110/100
110% = 110/100 = 1.1

เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ (Percent sign)

เครื่องหมายของเปอร์เซ็นนั้น เขียนด้วยสัญลักษณ์ %
การเขียนเปอร์เซ็นจะต้องเขียนเครื่องหมายให้อยู่ทางขวา เช่น 50%

บทนิยามของร้อยละ หรือเปอร์เซ็น (Percentage Definition)

ร้อยละ หรือเปอร์เซ็น เป็นตัวเลขที่แสดงถึงสัดส่วนของตัวเลขจำนวนหนึ่ง เมื่อแบ่งออกเป็นร้อยส่วน อย่างเช่น
1 เปอร์เซ็น หมายถึง 1/100 ซึ่งอาจจะเขียนเป็น 1%
100 เปอร์เซ็น หมายถึง 100/100 ซึ่งอาจจะเขียนเป็น 100%

ถ้าสัดส่วนไม่เป็นร้อย เราก็ทำให้มันเป็นร้อยดังตัวอย่าง 100 เปอร์เซ็นของ 80 จะได้ 100% × 80 = (100/100)×80 = 80
50 เปอร์เซ็นของ 80 จะได้ 50% × 80 = (50/100)x80 = 40

การคำนวณหาค่า จากร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์

x% ของ y สามารถคำนวณได้ดังรูปแบบด้านล่าง
ค่าของเปอร์เซ็น = x% × y = (x/100) × y

ตัวอย่าง
หา 40% ของ 200 40% × 200 = (40 / 100) × 200 = 80

การคำนวณหาค่าร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์

เปอร์เซ็นต์ x จาก y สามารถหาได้ดังรูปแบบด้านล่าง
เปอร์เซ็นต์ = (x / y) × 100%

ตัวอย่าง
หาเปอร์เซ็นต์ ของ 30 จาก 60 = (30 / 60) × 100% = 50%

การเปลี่ยนแปลงของเปอร์เซ็นต์ (เพิ่มขึ้น/ลดลง)

การเปลี่ยนเปอร์เซ็น จาก x1 ถึง x2 สามารถหาได้ดังรูปแบบด้านล่าง
ค่าเปลี่ยนแปลงของเปอร์เซ็น = 100% × (x2 - x1) / x1
เมื่อค่าที่ได้เป็นบวกแสดงว่าค่าที่ได้เพิ่มขึ้น

ตัวอย่าง
การเปลี่ยนเปอร์เซ็น จาก 60 ถึง 80 = 100% × (80 - 60) / 60 = 33.33% เพิ่มขึ้น
การเปลี่ยนเปอร์เซ็น จาก 80 ถึง 60 = 100% × (60 - 80) / 80 = -25% ลดลง

comments


เว็บเพื่อนบ้าน
DoesystemDevcodeMathMySelfHowToClicksBlogJavaExample