คณิตศาสตร์ ม.1 การประยุกต์ 1

การประยุกต์ 1

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้
2. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้

บทนี้เรามาดูการใช้ความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันกันครับ


comments