คณิตศาสตร์ ม.1 จำนวนและตัวเลข

จำนวนและตัวเลข

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. อ่านและเขียนตัวเลขโรมันได้
2. บอกค่าของเลขโดดในตัวเลขฐานต่าง ๆ ที่กำหนดให้ได้
3. เขียนตัวเลขฐานที่กำหนดให้เป็นเลขฐานต่าง ๆ ได้

ในบทนี้เรามาเรียนรู้เรื่องจำนวนและตัวเลขกัน ซึ่งจำนวนและตัวเลขนั้นใช้กันมาหลายยุคหลายสมัยและบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ก็ใช้จำนวนและตัวเลขต่าง ๆ กันไป บทนี้เราจะเรียนรู้ตัวเลขโรมันกันครับ และยังจะได้รู้ว่าจำนวนตัวเลขนั้นมีระบบฐานอยู่เราจะศึกษาได้จากบทเรียนนี้กัน


comments