คณิตศาสตร์ ม.1 จำนวนเต็มลบ

จำนวนเต็มลบ

จำนวนเต็มลบ เป็นส่วนประกอบของจำนวนเต็ม ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0 ได้แก่ -1, -2, -3, -4, -5, ...

ถ้าเราดูจากเส้นจำนวนจะเห็นว่า จำนวนเต็มลบจะนับไปทางซ้ายมือและมีค่าลดลงเรื่อย ๆ ทีละหนึ่ง ดังรูปด้านล่าง
จำนวนเต็ม

จากรูปสามารถสรุปได้ว่า
1. จำนวนเต็มลบที่มากที่สุด คือ -1
2. จำนวนเต็มลบที่น้อยที่สุด ไม่สามารถหาค่าได้


comments