คณิตศาสตร์ ม.1 การบวกขนาดของความยาวของเส้นตรงและการสร้างส่วนของเส้นตรง

การบวกขนาดของความยาวของเส้นตรงและการสร้างส่วนของเส้นตรง

ในบทนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างพื้นฐาน ซึ่งการสร้างรูปเรขาคณิตต้องอาศัยความรู้พื้นฐานดังกล่าว

การสร้างส่วนของเส้นตรง

กำหนด AB ให้ดังรูป

ส่วนของเส้นตรง AB

การสร้าง MN ให้ยาวเท่ากับความยาวของ AB ทำได้ดังนี้

ส่วนของเส้นตรง MP


1. ลาก MP
2. ให้ M เป็นจุดศูนย์กลาง รัศมียาวเท่ากับ AB ใช้วงเวียนเขียนส่วนโค้งให้ตัด MP ที่จุด N จะได้ MN ยาวเท่ากับความยาวของ AB ตามต้องการ

ส่วนของเส้นตรง MN


การแบ่งครึ่งของเส้นตรง

การแบ่งครึ่งของเส้นตรง โดยการหาจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้

กำหนด AB ให้ดังรูป

ส่วนของเส้นตรง AB

วิธีหาจุดกึ่งกลาง AB ทำได้ดังนี้

หาจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรง

1. ให้ A และ B เป็นจุดกึ่งกลางรัศมีเท่ากัน และให้รัศมียาวเกินครึ่งหนึ่งของความยาว AB เขียนส่วนโค้งตัดกันที่จุด M และ N
2. ลาก MN ตัด AB ที่จุด O จะได้จุด 0 เป็นจุดกึ่งกลางของ AB ที่ทำให้ AO = OB


comments


เว็บเพื่อนบ้าน
DoesystemDevcodeMathMySelfHowToClicksBlogJavaExample