คำถามและความรู้เพิ่มเติม วีดีโอ จุด เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสี และมุม

จุด
จุดใช้บอกตำแหน่ง เราใช้ . เป็นสัญลักษณ์แทนจุด และเขียนตัวอักษรกำกับไว้เมื่อต้องการระบุชื่อจุด เช่น

เส้นตรง
เราถือว่าเส้นตรงมีความยาวไม่จำกัด และไม่คำนึงถึงความกว้างของเส้นตรง การเขียนสัญลักษณ์แทนเส้นตรง AB

ส่วนของเส้นตรง
ส่วนของเส้นตรง คือ ส่วนหนึ่งของเส้นตรงที่มีจุดปลายสองจุด

รังสี
รังสี คือ ส่วนหนึ่งของเส้นตรงที่มีจุดปลายเพียงจุดเดียว

มุม
มุม คือ รังสีสองเส้นที่มีจุดปลายเป็นจุดเดียวกัน เรียกรังสีสองเส้นนี้ว่า แขนของมุม และเรียกจุดปลายที่เป็นจุดเดียวกันนี้ว่า จุดยอดมุมดูบน Youtube ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=rTGq0FaLJ5U

comments