คณิตศาสตร์ ม.1 ปัญหา ตัวแปร ประโยคภาษาและประโยคสัญลักษณ์

ปัญหา ตัวแปร ประโยคภาษาและประโยคสัญลักษณ์

ปัญหา

ปัญหา คือ สิ่งที่ต้องการคำตอบ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ คือ ปัญหา สถานะการณ์ที่ต้องการคำตอบโดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา

ตัวแปร

ตัวแปร คือ สิ่งที่ไม่ทราบค่า สิ่งที่ต้องการหา

ประโยคภาษา

ประโยคภาษา คือ ประโยคที่เกี่ยวกับจำนวน แล้วนำมาเขียนเป็นภาษา เช่น
- มีไก่สามตัวกับหมูอีกสองตัวรวมกันเป็นห้าตัว
- มีไก่สามตัวกับมีนกอีกสองเท่าของไก่รวมกันเป็นเก้าตัว
- มีเป็ดอยู่ในเล้ามากกว่าไก่อยู่สองตัว

ประโยคสัญลักษณ์

ประโยคสัญลักษณ์ คือ ประโยคที่นำประโยคภาษามาเขียนเป็นสัญลักษณ์ เช่น
- 3 + 2 = 5
- 3 + 2(3) = 9
- x - y = 2


comments