คณิตศาสตร์ ม.1 การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้

การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้

ในบทที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวแทนสถานการณ์หรือปัญหากันไปแล้วนะคับ ดังนั้นบทนี้เรามาแก้สมการที่ได้จากปัญหา เพื่อหาคำตอบกันครับ แล้วจากนั้นเราจะนำคำตอบที่ได้ไปตรวจสอบกันว่าถูกต้องและสมเหตุสมผลหรือไม่

ตัวอย่างการแก้ปัญหาและตรวจสอบความสมเหตุสมผลที่ได้กันครับ

โจทย์ ฉันมีปากกาอยู่ 5 แท่ง ฉันมีดินสออยู่ 7 แท่ง ฉันมีดินสอกับปากการวมกันกี่แท่ง วิธีทำ
เราจะได้สมการเป็น 5 + 7 = x
ดังนั้น x = 12
ซึ่ง x ในที่นี้ก็คือ ดินสอกับปากการวมกัน
ตรวจคำตอบ มีดินสอ 5 แท่ง ปากกา 7 แท่ง ดังนั้นมีดินสอกับปากการวมกันเป็น 7 + 5 = 12 ซึ่งก็ตรงกับคำตอบของ x

โจทย์ อีก 5 ปี มาลีจะมีอายุ 27 ปี ดังนั้นตอนนี้มาลีมีอายุกี่ปี
วิธีทำ
เราจะได้สมการเป็น x + 5 = 27
ดังนั้น x = 22
ซึ่ง x ในที่นี้คือ ตอนนี้มาลีอายุเท่าไหร่
ตรวจคำตอบ ตอนนี้มาลีอายุ 22 ปีอีก 5 ปีมาลีอายุ 27 ปี ดังนั้นตอนนี้มาลีอายุ 22 ปีสมเหตุสมผลกับคำตอบ

โจทย์ มาลีมีอายุ 15 ปี มานะมีอายุมากกว่ามาลี 2 ปี ส่วนมาไลมีอายุมากกว่ามานะ 4 ปี อยากรู้ว่ามาไลมีอายุกี่ปี วิธีทำ
เราจะได้สมการเป็น 15 + 2 + 4 = x
ดังนั้น x = 21
ซึ่ง x ในที่นี้คือ มาไลอายุกี่ปี
ตรวจคำตอบ มาลีอายุ 15 ปี มานะอายุมากกว่ามาลี 2 ปี ดังนั้นมานะอายุ 15 + 2 = 17 ปี ส่วนมาไลมีอายุมากกว่ามานะ 4 ปี ดังนั้นมาไลอายุ 17 + 4 = 21 ซึ่งสมเหตุสมผลและตรงกับคำตอบที่ได้


comments