คณิตศาสตร์ ม.2 แผนภูมิรูปวงกลม

แผนภูมิรูปวงกลม

ในชีวิตประจำวันเราจะพบข้อมูลหลากหลายซึ่งได้จากการสำรวจ การตรวจสอบข้อเท็จจริง แล้วนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป เป็นข้อความบ้าง รูปภาพบ้าง แผนภูมิบ้าง ฯลฯ

การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบแผนภูมินั้น มีหลากหลายรูปแบบแต่ในบทนี้เราจะมาเรียนรู้การนำเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิวงกลมกันครับ


comments