คณิตศาสตร์ ม.2 พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม

พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ทบทวนความรู้เรื่องพหุนามจากที่ได้เคยเรียนมา
2. รู้จักและแก้ปัญหาเกี่ยวกับการคูณพหุนามได้
3. รู้จักและแก้ปัญหาเกี่ยวกับการหารพหุนามได้
4. รู้จักและอธิบายเกี่ยวกับเศษส่วนของพหุนามได้
5. สามารถบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนของพหุนามได้


comments