คณิตศาสตร์ ม.2 การแปรผัน

การแปรผัน

การแปรผัน หมายถึง ความสัมพันธ์ของปริมาณตั้งแต่สองปริมาณขึ้นไป โดยเมื่อปริมาณหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลง อีกปริมาณหนึ่งหรือหลายปริมาณจะเปลี่ยนแปลงตามสัดส่วนที่เป็นอยู่ การแปรผันนี้เป็นคณิตศาสตร์พื้นฐานที่เราเรียนแล้วสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

การแปรผันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
- การเปรผันโดยตรง
- การแปรผกผัน
- การแปรผันเกี่ยวเนื่อง


comments