คณิตศาสตร์ ม.3 อสมการ

อสมการ

อสมการ เป็นประโยคที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของจำนวนโดยมีสัญลักษณ์ <, >, ≤, ≥ หรือ ≠ แสดงความสัมพันธ์

สาระสำคัญ

- อสมการเป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวน โดยใช้สัญลักษณ์ <, >, ≤, ≥ หรือ ≠
- อสมการที่มีตัวแปรเพียงตัวเดียวและตัวแปรมีดีกรีเท่ากับ 1 เรียกว่า อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. แก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวได้
2. ใช้ความรู้เกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวหาคำตอบได้
3. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เขียนประโยคภาษาให้เป็นประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ได้


comments


เว็บเพื่อนบ้าน
DoesystemDevcodeMathMySelfHowToClicksBlogJavaExample