คณิตศาสตร์ ม.3 การเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

การเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่กำหนดให้ได้
2. ให้เหตุผล สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การนำเสนอ การเชื่อมโยง และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้

ในบทนี้จะได้กล่าวถึงการนำแนวคิดและกิจกรรมมาเสริมสร้างและพัฒนากระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยจะแยกพิจารณาเป็นหัวข้อ ดังนี้
1. กระบวนการในการแก้ปัญหา
2. กระบวนการในด้านการให้เหตุผล
3. กระบวนการในด้านการสื่อสาร
3. กระบวนการในด้านการสื่อความหมาย


comments


เว็บเพื่อนบ้าน
DoesystemDevcodeMathMySelfHowToClicksBlogJavaExample