คณิตศาสตร์ ม.4 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความสัมพันธ์และฟังก์ชัน เขียนความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ในรูปต่าง ๆ เช่น ตาราง สมการ และกราฟได้
2. เขียนกราฟของความสัมพันธ์และฟังก์ชันที่กำหนดให้ได้
3. สร้างความสัมพันธ์หรือฟังก์ชันจากสถานการณ์หรือปัญหาที่กำหนดให้ และนำไปใช้ในการแก้ปัญหาได้

สาระการเรียนรู้

1. ความหมายของฟังก์ชัน
2. รูปแบบการเขียนฟังก์ชัน
3. วิธีการตรวจสอบความสัมพันธ์ว่าเป็นฟังก์ชันหรือไม่
4. โดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชัน
5. สัญลักษณ์และการหาค่าของฟังก์ชัน


comments