คณิตศาสตร์ ม.2 ความเท่ากันทุกประการ

บทเรียนย่อยและฝึกทักษะความเท่ากันทุกประการของเรขาคณิตความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีความสัมพันธ์กันแบบ ด้าน มุม ด้านรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีความสัมพันธ์กันแบบ มุม ด้าน มุมรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีความสัมพันธ์กันแบบ ด้าน ด้าน ด้านการนำไปใช้

ความเท่ากันทุกประการ

ถ้ารูปเรขาคณิตสองรูปเท่ากันทุกประการ แล้วจะเคลื่อนที่รูปเรขาคณิตรูปหนึ่งไปทับอีกรูปหนึ่งได้สนิท และ ถ้าเคลื่อนที่รูปเรขาคณิตรูปหนึ่งไปทับอีกรูปหนึ่งได้สนิท แล้วรูปเรขาคณิตสองรูปนั้นจะเท่ากับทุกประการ

บทนิยาม รูปเรขาคณิตสองรูปเท่ากันทุกประการ ก็ต่อเมื่อ เคลื่อนที่รูปหนึ่งไปทับอีกรูปหนึ่งได้สนิท

จากบทนิยามข้างต้นในบทนี้เราจะมาเรียนรู้ความเท่ากันทุกประการกัน