คณิตศาสตร์ ม.1 รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ ตัวอย่างข้อสอบในบทเรียนนี้ (1)