คณิตศาสตร์ ม.1 ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตัวอย่างข้อสอบในบทเรียนนี้ (1)