คณิตศาสตร์ ม.1 การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ตัวอย่างข้อสอบในบทเรียนนี้ (1)