คณิตศาสตร์ ม.1 สมบัติของจำนวนเต็มบวก

สมบัติของจำนวนเต็มบวก

สมบัติต่าง ๆ ของจำนวนเต็มบวกนั้นมีประโยชน์ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ดี เรามาดูว่าสมบัติเหล่านั้นมีอะไรบ้าง

สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มสำหรับการบวก

สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มสำหรับการบวกของจำนวนเต็มบวกนั้น เป็นสมบัติที่ทำให้เรารู้ว่าเราสามารถบวกจำนวนไหนก่อนก็ได้ ซึ่งจะทำให้ผลลัพธ์นั้นเท่ากัน ซึ่งคุณสมบัตินี้ทำให้เราสามารถเลือกบวกเลขจำนวนไหนก่อนก็ได้ ทำให้การบวกเลขง่ายขึ้น เร็วขึ้น และสะดวกขึ้นอย่างมาก ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าว สามาถดูได้ดังตัวอย่างด้านล่าง

2 + (4 + 9) + 3 = (2 + 4) + 9 + 3
5 + 2 + (9 + 8) = (5 + 2) + 9 + 8

สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มสำหรับการคูณ

สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มสำหรับการคูณของจำนวนเต็มบวกนั้นคล้าย ๆ กับสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มของการบวก เป็นสมบัติที่ทำให้เรารู้ว่าเราสามารถคูณจำนวนไหนก่อนก็ได้ ซึ่งจะทำให้ผลลัพธ์นั้นเท่ากัน ซึ่งคุณสมบัตินี้ทำให้เราสามารถเลือกคูณเลขจำนวนไหนก่อนก็ได้ ทำให้การคูณเลขง่ายขึ้น เร็วขึ้น และสะดวกขึ้นอย่างมาก ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าว สามาถดูได้ดังตัวอย่างด้านล่าง

2 * (4 * 9) * 3 = (2 * 4) * 9 * 3
5 * 2 * (9 * 8) = (5 * 2) * 9 * 8

สมบัติการสลับที่สำหรับการบวก

สมบัติการสลับที่สำหรับการบวกนั้นเป็นคุณสมบัติที่ทำให้เราเปลี่ยนลำดับการบวก หรือเปลี่ยนลำดับทำให้การบวกง่ายขึ้น และบางทีการสลับที่การบวกอาจจะทำให้ตัวเลขนั้น ดูง่าย และสวยงามได้อีกด้วย ดังตัวอย่างด้านล่าง

2 + 3 = 3 + 2
1 + 3 + 2 + 4 = 1 + 2 + 3 + 4

สมบัติการสลับที่สำหรับการคูณ

สมบัติการสลับที่สำหรับการคูณนั้นคล้าย ๆ กับสมบัติการสลับสำหรับการบวก เป็นคุณสมบัติที่ทำให้เราเปลี่ยนลำดับการคูณ หรือเปลี่ยนลำดับทำให้การคูณง่ายขึ้น และบางทีการสลับที่การคูณอาจจะทำให้ตัวเลขนั้น ดูง่าย และสวยงามได้อีกด้วย ดังตัวอย่างด้านล่าง

2 * 3 = 3 * 2
1 * 3 * 2 * 4 = 1 * 2 * 3 * 4


comments