คณิตศาสตร์ ม.2 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

จุดประสงค์

นักเรียนสามารถ
1. เขียนสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
2. นําความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากไปใช้ในการปัญหา


comments