คณิตศาสตร์ ม.2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง

จุดประสงค์หัวข้อ

นักเรียนสามารถ
1. เขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยมซ้ำ
2. เขียนทศนิยมซ้ำ ให้อยู่ในรูปเศษส่วน
3. บอกได้ว่าจํานวนที่กําหนดให้เป็นจํานวนตรรกยะหรือไม่
4. ยกตัวอย่างจํานวนตรรกยะได้
5. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได้

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริงcomments