คณิตศาสตร์ ม.2 การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ

การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สารถบอกเกี่ยวกับอัตราส่วน และร้อยละได้
2. สามารถนำอัตราส่วนและร้อยละไปประยุกต์ใช้ได้

อัตราส่วน
อัตราส่วน a : b หรือ a / b เป็นการเปรียบเทียบปริมาณ a และ ปริมาณ b ซึ่งอาจมีหน่วยเดียวกันหรือต่างหน่วยกัน

ร้อยละ
ร้อยละ หรือ เปอร์เซ็นต์ เป็นอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบปริมาณใดปริมาณหนึ่งกับ 100


comments