คณิตศาสตร์ ม.2 การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต

การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต

การแปลงทางเรขาคณิต(Transformation) คือ การเคลื่อนไหวของรูปเรขาคณิต โดยการเลื่อนขนาน การสะท้อน และการหมุนของรูปหนึ่ง ๆ พบได้ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา สามารถจำลองออกมาในรูปของการแปลง รวมทั้งงานศิลปะต่าง ๆ


comments