คณิตศาสตร์ ม.3 สถิติ

สถิติ

ความหมายของสถิติ

คำว่า สถิติ ในทางวิชาการมีความหมาย 2 ประการ คือ
สถิติ หมายถึง ตัวเลขที่แทนจำนวนหรือข้อเท็จจริงของสิ่งที่เราศึกษา เช่น สถิติประมาณการเข้าเว็บไซต์ในแต่ละวัน สถิตินักเรียนที่สอบเข้าเรียนต่อในมัธยมศึกษาปีที่ 4
สถิติ หมายถึง ศาสตร์ที่ว่าด้วยระเบียบวิธีการทางสถิติ ซึ่งประกอบด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ และแปลความหมายข้อมูล


comments


เว็บเพื่อนบ้าน
DoesystemDevcodeMathMySelfHowToClicksBlogJavaExample