คณิตศาสตร์ ม.4 เซต

เซต

จุดประสงค์หัวข้อ

1. เขียนเซตแบบบอกเงื่อนไขและเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิกที่กำหนดให้ได้
2. จำแนกเซตจำกัด เซตอนันต์ เซตว่าง เซตที่เท่ากันของเซตที่กำหนดให้ได้

เซต(Sets) หมายถึง กลุ่มสิ่งของต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น คน สัตว์ สิ่งของ หรือนิพจน์ทาคณิตศาสตร์ ซึ่งสามารถระบุสมาชิกในกลุ่มได้และเรียกสมาชิกในกลุ่มว่า สมาชิกของเซต (Element)

คำว่า เป็นสมาชิกของ หรือ อยู่ใน เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ ∈
คำว่า ไม่เป็นสมาชิกของ เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ ∉


comments