คณิตศาสตร์ ม.5 ความน่าจะเป็น ตัวอย่างข้อสอบในบทเรียนนี้ (1)