คณิตศาสตร์ ม.5 การสำรวจความคิดเห็น ตัวอย่างข้อสอบในบทเรียนนี้ (1)