คณิตศาสตร์ ม.5 เวกเตอร์ในสามมิติ ตัวอย่างข้อสอบในบทเรียนนี้ (1)