คณิตศาสตร์ ม.5 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น ตัวอย่างข้อสอบในบทเรียนนี้ (1)