คณิตศาสตร์ ม.1 จำนวนเฉพาะ

จำนวนเฉพาะ(prime number)

จำนวนเฉพาะ(prime number) คือ จำนวนธรรมชาติที่มีตัวหารที่เป็นบวกอยู่ 2 ตัว คือ 1 กับตัวมันเอง

ตัวอย่างจำนวนเฉพาะ
2 แยกตัวประกอบได้ 1, 2 ดังนั้น 2 เป็นจำนวนเฉพาะ
3 แยกตัวประกอบได้ 1, 3 ดังนั้น 3 เป็นจำนวนเฉพาะ
4 แยกตัวประกอบได้ 1, 2, 4 ดังนั้น 4 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ
5 แยกตัวประกอบได้ 1, 5 ดังนั้น 5 เป็นจำนวนเฉพาะ
6 แยกตัวประกอบได้ 1, 2, 3, 6 ดังนั้น 6 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ
7 แยกตัวประกอบได้ 1, 7 ดังนั้น 7 เป็นจำนวนเฉพาะ
ข้อสังเกต 1 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ

จำนวนเฉพาะตั้งแต่ 1-100 มีทั้งหมด 25 ตัว
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 และ 97

จำนวนเฉพาะตั้งแต่ 1-200 มีทั้งหมด 46 ตัว
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197 และ 199

จำนวนเฉพาะตั้งแต่ 1-1000 มีทั้งหมด 176 ตัว
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199, 221, 223, 227, 229, 233, 239, 241, 251, 257, 263, 269, 271, 277, 281, 283, 293, 307, 311, 313, 317, 331, 337, 347, 349, 353, 359, 367, 373, 379, 383, 389, 397, 401, 403, 409, 419, 421, 431, 433, 439, 443, 449, 457, 461, 463, 467, 479, 481, 487, 491, 499, 503, 509, 521, 523, 533, 541, 547, 559, 563, 569, 571, 577, 587, 593, 599, 601, 607, 611, 613, 617, 619, 631, 641, 643, 647, 653, 659, 661, 673, 677, 683, 689, 691, 701, 709, 719, 727, 733, 739, 743, 751, 767, 769, 773, 787, 793, 797, 809, 811, 821, 823, 827, 829, 839, 853, 857, 859, 863, 871, 877, 881, 883, 887, 907, 911, 919, 923, 929, 937, 941, 947, 949, 953, 967, 971, 977, 983, 991 และ 997


comments