คณิตศาสตร์ ม.1 การใช้เลขยกกำลังที่เขียนแสดงจำนวนที่มีค่ามากหรือมีค่าน้อย

การใช้เลขยกกำลังที่เขียนแสดงจำนวนที่มีค่ามากหรือมีค่าน้อย

ในบทนี้จะเป็นการนำเลขยกกำลังไปใช้ เพื่อเขียนแสดงจำนวนที่มีค่ามาก ๆ หรือจำนวนที่มีค่าน้อย ๆ ซึ่งส่วนมากมักนิยมเขียนจำนวนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์(Scientific notation) มีรูปทั่วไปเป็น A x 10n เมื่อ 1<= A < 10

การเขียนจำนวนที่มีค่ามาก ๆ ให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์

ตัวอย่างที่ 1 จงเขียน 6,000,000 ให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์
วิธีทำ 6,000,000 = 6 x 1,000,000
ตอบ 6 x 106

ตัวอย่างที่ 2 จงเขียน 12,340,000,000 ให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์
วิธีทำ 12,340,000,000 = 1.234 x 10,000,000,000
ตอบ 12,340,000,000 = 1.234 x 1010

การเขียนจำนวนที่มีค่าน้อย ๆ ให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์

ตัวอย่างที่ 1 จงเขียน 0.002 ให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์
วิธีทำ 0.002 = 2 x 10-3
ตอบ 0.002 = 2 x 10-3

ตัวอย่างที่ 2 จงเขียน 0.0000000023 ให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์
วิธีทำ 0.0000000023 = 2.3 x 10-9
ตอบ 0.0000000023 = 2.3 x 10-9


comments