คณิตศาสตร์ ม.1 พื้นฐานทางเรขาคณิต

พื้นฐานทางเรขาคณิต

ในทางเลขาคณิตถือว่า จุด เส้นตรง และระนาบ เป็นคำอนิยาม

เรขาคณิต (Geometry) มาจากรากศัพท์ภาษากรีกว่า Geometrein (geo หมายถึง earth และ metrein หมายถึง to measure) แต่ความหมายของเรขาคณิตในปัจจุบันมีความแตกต่างออกไปมาก เพราะว่าวิชาเรขาคณิตได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและแตกสาขาออกไปหลายสาขา และเรขาคณิตที่ศึกษาในระดับมัธยมก็เป็นเพียงเรขาคณิตของยูคลิด (Euclidean Geometry) ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานที่ทำให้วิวัฒนาการไปสู่เรขาคณิตแบบอื่น ๆ จนเป็นที่ยอมรับกันว่า ยูคลิดเป็นบิดาแห่งวิชา เรขาคณิต

เรขาคณิต สมัยก่อนเป็นการศึกษาแบบลองผิดลองถูก อาศัยการสังเกตจากประสบการณ์ เราไม่ทราบประวัติที่สมบูรณ์ แต่ก็พอทราบจากแผ่นศิลาจารึกว่า ชาวบาบิโลน (4000 B.C.) สามารถหาพื้นที่ของสี่เหลียมผืนผ้าโดยใช้กว้างคูณยาว ชาวอียิปต์ (2900 B.C.) สามารถสร้างปิรามิดได้ซึ่งถือได้ว่าเป็นความสำเร็จทางเรขาณิตจนกลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก


comments