คณิตศาสตร์ ม.1 พื้นฐานทางเรขาคณิต คำถามและความรู้เพิ่มเติม (1)

page 1 of 1

วีดีโอ จุด เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสี และมุม
จุด จุดใช้บอกตำแหน่ง เราใช้ . เป็นสัญลักษณ์แทนจุด และเขียนตัวอักษรกำกับไว้เมื่อต้องการระบุชื่อจุด เช่น เส้นตรง เราถือว่าเส้นตรงมีความยาวไม่จำกัด และไม่คำนึงถึงความกว้างของเส้นตรง การเขียนสัญลักษณ์แทนเส้นตรง ...
วีดีโอสอน พื้นฐานทางเรขาคณิต
พื้นฐานทางเรขาคณิต ในทางเลขาคณิตถือว่า จุด เส้นตรง และระนาบ เป็นคำอนิยาม เรขาคณิต (Geometry) มาจากรากศัพท์ภาษากรีกว่า Geometrein (geo หมายถึง earth และ metrein หมายถึง to measure) แต่ความหมายของเรขาคณิตในปัจจุบันมีความแต...

page 1 of 1