คณิตศาสตร์ ม.1 พื้นฐานทางเรขาคณิต ตัวอย่างข้อสอบในบทเรียนนี้ (1)