คณิตศาสตร์ ม.1 จุด เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสี และมุม

จุด เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสี และมุม

จุด

จุดใช้บอกตำแหน่ง เราใช้ . เป็นสัญลักษณ์แทนจุด และเขียนตัวอักษรกำกับไว้เมื่อต้องการระบุชื่อจุด เช่น

. A แทนจุด A

เส้นตรง

เราถือว่าเส้นตรงมีความยาวไม่จำกัด และไม่คำนึงถึงความกว้างของเส้นตรง การเขียนสัญลักษณ์แทนเส้นตรง AB เขียนได้ดังนี้
เส้นตรง

สมบัติของเส้นตรง

1. มีเส้นตรงเพียงเส้นเดียวเท่านั้นที่ลากผ่านจุดสองจุดที่กำหนดให้
2. ถ้าลากเส้นตรงสองเส้นตัดกันแล้ว จะมีจุดตัดเพียงจุดเดียวเท่านั้น
หมายเหตุ เราใช้จุดและเส้นตรงในการให้นิยามรูปเลขาคณิตพื้นฐาน เช่น ส่วนของเส้นตรง รังสี และมุม

ส่วนของเส้นตรง

ส่วนของเส้นตรง คือ ส่วนหนึ่งของเส้นตรงที่มีจุดปลายสองจุด
ส่วนของเส้นตรง

รังสี

รังสี คือ ส่วนหนึ่งของเส้นตรงที่มีจุดปลายเพียงจุดเดียว
รังสี


ข้อสังเกต จะเห็นว่าสัญลักษณ์ของรังสีมีหัวลูกศรเพียงข้างเดียว หัวลูกศรนี้แสดงว่ารังสีมีความยาวไม่จำกัด เราสามารถต่อรังสีออกไปในทิศทางของหัวลูกศรโดยไม่มีที่สิ้นสุด

มุม

มุม คือ รังสีสองเส้นที่มีจุดปลายเป็นจุดเดียวกัน เรียกรังสีสองเส้นนี้ว่า แขนของมุม และเรียกจุดปลายที่เป็นจุดเดียวกันนี้ว่า จุดยอดมุม
มุมcomments