คำถามและความรู้เพิ่มเติม วีดีโอสอน พื้นฐานทางเรขาคณิต

พื้นฐานทางเรขาคณิต

ในทางเลขาคณิตถือว่า จุด เส้นตรง และระนาบ เป็นคำอนิยาม

เรขาคณิต (Geometry) มาจากรากศัพท์ภาษากรีกว่า Geometrein (geo หมายถึง earth และ metrein หมายถึง to measure) แต่ความหมายของเรขาคณิตในปัจจุบันมีความแตกต่างออกไปมาก เพราะว่าวิชาเรขาคณิตได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและแตกสาขาออกไปหลายสาขา และเรขาคณิตที่ศึกษาในระดับมัธยมก็เป็นเพียงเรขาคณิตของยูคลิด (Euclidean Geometry) ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานที่ทำให้วิวัฒนาการไปสู่เรขาคณิตแบบอื่น ๆ จนเป็นที่ยอมรับกันว่า ยูคลิดเป็นบิดาแห่งวิชา เรขาคณิตดูบน Youtube ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=7u_j9v2Hrd8

comments